Zásady spracovania osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov predstavujú základné zásady, ktorými sa spoločnosť LEGALIA, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 087 65 715, so sídlom Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 324885 (ďalej len „Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracovávaní osobných údajov.

Tieto zásady upravujú práva a povinnosti Spoločnosti a práva subjektov údajov vyplývajúce najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“)

Tieto zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.legalia.cz (ďalej len „Webové stránky“), a to bez ohľadu na to, či sú v akomkoľvek zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.

Užívaním Webových stránok beriete na vedomie tieto zásady a výslovne udeľujete súhlas s ich uplatnením.

2. Identifikácia a kontaktné údaje správcu osobných údajov

LEGALIA, advokátní kancelář, s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 324885

IČO: 087 65 715

Sídlo: Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 – Karlín

Email: info@legalia.cz

Tel. číslo: + 420 602 835 653

3. Spracovávané osobné údaje

Spoločnosť v rámci svojej činnosti môže spracovávať najmä tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ, číslo identifikačných dokladov;
 • telefónne číslo, email, adresa, bankové spojenie;
 • údaje získané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;
 • údaje týkajúce sa pracovného pomeru a výberového konania na pozíciu v Spoločnosti, vrátane súvisiacej komunikácie;
 • ďalšie údaje získané na základe súhlasu subjektu údajov.

4. Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť v rámci svojej činnosti môže spracovávať osobné údaje najmä na tieto účely:

 • plnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb, vrátane jej dojednávania (prípadne plnenie požiadaviek klientov, teda faktické poskytovanie právnych služieb podľa právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie);
 • plnenie právnych povinností (napr. povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda poskytovanie osobných údajov orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • ochrana oprávneného záujmu Spoločnosti (napr. identifikácia klienta v zmysle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platnom znení a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platnom znení);
 • ochrana oprávneného záujmu tretích osôb (hlavne klientov);
 • plnenie povinností z pracovnoprávneho vzťahu a vedenie výberového konania na pozíciu v Spoločnosti.

5. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanoveného účelu, ak nevyplýva z právnych predpisov povinnosť spracovávať osobné údaje po inú stanovenú dobu. Osobné údaje získané na základe súhlasu sú spracovávané len po dobu krytú poskytnutým súhlasom, až do jeho odvolania.

6. Práva subjektov osobných údajov

Subjekty údajov majú nasledujúce práva, ktorých uplatniteľnosť môže byť v jednotlivých prípadoch obmedzená povinnosťou Spoločnosti zachovávať advokátsku mlčanlivosť či potrebou plniť iné zákonné povinnosti súvisiace s poskytovaním právnych služieb:

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
 • právo na opravu nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Bližšie informácie o právach subjektov údajov sú k dispozícii na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

7. Informácie o súboroch cookies

Webové stránky využívajú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďale len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies, čo sú textové súbory ukladané do Vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu užívania Webových stránok užívateľmi.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači. Používaním Webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google.

Bližšie informácie o tom, ako spoločnosť Google využíva súbory cookies, sú k dispozícii na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Webové stránky ďalej používajú cookies „prvej strany“, čo sú cookies, ktoré vytvárajú Webové stránky a len Webové stránky môžu tento typ cookies rozpoznať (prečítať).

Webové stránky ďalej používajú nevyhnutné cookies, umožňujúce navigáciu, využívanie a správne fungovanie Webových stránok.

Webové stránky ďalej používajú funkčné cookies, ktoré si pamätajú voľbu užívateľa za účelom zlepšenia pohodlia pri používaní Webových stránok, napríklad naposledy použitú jazykovú verziu Webových stránok.

Cookies používame výhradne na vyššie uvedené účely.

Ďalšie informácie o cookies sú k dispozícii na https://www.allaboutcookies.org/ alebo https://aboutcookies.org.

Podrobné informácie o správe, zakázaní a odstraňovaní súborov cookies z hľadiska najčastejších internetových prehliadačov nájdete v prípade Internet Explorer na https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer, v prípade Firefox na https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored a v prípade Chrome na https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&co=GENIE.Platform=Desktop .

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné k 1. januáru 2020 a sú pravidelne aktualizované.