Správne právo

  • Príprava správnych žalôb
  • Príprava kasačných sťažností
  • Zastupovanie v konaní pred správnymi orgánmi
  • Zastupovanie v konaní pred správnymi súdmi
  • Zastupovanie v konaní pred Najvyšším správnym súdom
  • Stavebné a územné konanie
  • Zastupovanie v priestupkovom konaní
  • Dopravné nehody