PRÁVNE SLUŽBY

 • Právne stanoviská a analýzy
 • Príprava, kontrola a revízia zmlúv
 • Korporátne právo
 • Valné zhromaždenia
 • Spory medzi obchodnými korporáciami a ich spoločníkmi, akcionármi alebo členmi
 • Spory medzi spoločníkmi, akcionármi alebo členmi navzájom
 • Spory medzi obchodnými korporáciami a členmi ich orgánov
 • Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára
 • Ochrana práv spoločníkov a akcionárov
 • Zodpovednosť štatutárnych orgánov
 • Zmluvy o výkone funkcie štatutárnych orgánov
 • Zmluvy o prevode podielov
 • Správy o vzťahoch medzi ovládajúcimi a ovládanými osobami
 • Akcionárske dohody
 • Právne Due Diligence
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Likvidácia obchodných spoločností
 • Zmierne riešenie obchodne-právnych sporov
 • Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch
 • Zmeny v obchodnom registri
 • Registrové konanie
 • Právne stanoviská a analýzy
 • Príprava, kontrola a revízia zmlúv
 • Zmierne riešenie sporov
 • Zastupovanie v občiansko-právnych sporoch
 • Prevody majetku, hnuteľných i nehnuteľných vecí
 • Advokátske úschovy
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobnosti a dobrej povesti
 • Ochrana súkromia
 • Rodinné právo – spoločné imanie manželov, predmanželské zmluvy, rozvody, výživné
 • Dedičské právo – dedičské konanie, dedičské zmluvy, závete, dedičské spory
 • Bytové právo – nájomné, podnájomné zmluvy a ich ukončovanie, SVJ
 • Spolkové právo
 • Náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia
 • Exekúcie
 • Poradenstvo pre zadávateľov aj uchádzačov
 • Príprava zadávacích podmienok, zadávacej dokumentácie
 • Právne stanoviská a analýzy
 • Analýzy zadávacích dokumentácií, ponúk, námietok
 • Zastupovanie v konaní o námietkach
 • Zastupovanie v konaní pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Zastupovanie v konaní pred správnymi súdmi
 • Posudzovanie zmlúv a iných dokumentov z hľadiska súladu s pravidlami hospodárskej súťaže
 • Poradenstvo pre zamestnávateľov aj zamestnancov
 • Pracovné zmluvy, pracovné poriadky, vnútorné predpisy
 • Odmeňovanie, odstupné
 • Ochrana know-how a obchodného tajomstva
 • Ukončovanie pracovných pomerov
 • Neplatné ukončenie pracovných pomerov
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom / zamestnávateľom
 • Rovné zaobchádzanie, opatrenia proti diskriminácii
 • Vyjednávanie so zamestnávateľom / zamestnancami
 • Konkurenčné doložky
 • Pracovná doba
 • Pracovné úrazy, choroby z povolania, bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • Príprava správnych žalôb
 • Príprava kasačných sťažností
 • Zastupovanie v konaní pred správnymi orgánmi
 • Zastupovanie v konaní pred správnymi súdmi
 • Zastupovanie v konaní pred Najvyšším správnym súdom
 • Stavebné a územné konanie
 • Zastupovanie v priestupkovom konaní
 • Dopravné nehody
 • Licenčné a iné zmluvy
 • Ochranné známky
 • Nároky z porušenia autorského práva
 • Zastupovanie pred Úradom priemyslového vlastníctva
 • Registrácia a ochrana duševného vlastníctva
 • Ochrana know-how a obchodného tajomstva
 • Ústavné sťažnosti
 • Sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva
 • Ochrana základných ľudských práv a slobôd
 • Zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom
 • Obhajoba fyzických a právnických osôb v trestnom konaní
 • Právne stanoviská a analýzy
 • Trestné oznámenia
 • Právna pomoc pri úkone trestného konania
 • Prevencia trestnej zodpovednosti
 • Posudzovanie obchodných transakcií z pohľadu trestného práva
 • Zastupovanie v konaní o dohode o vine a treste
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Zastupovanie zúčastnených osôb v trestnom konaní
 • Zastupovanie veriteľov v insolvenčnom konaní
 • Zastupovanie dlžníkov v insolvenčnom konaní
 • Insolvenčné návrhy
 • Prihlášky pohľadávok
 • Incidenčné spory
 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • Zastupovanie v daňových sporoch
 • Daňové kontroly
 • Žaloby proti rozhodnutiam správcu dane
 • Náhrada ujmy spôsobenej nezákonným postupom správcu dane
 • Jednanie s finančnými úradmi a súdmi
 • Predškolské, základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie
 • Poradenstvo v oblasti rozhodovania, povinností a zodpovednosti riaditeľa školy
 • Pracovno-právna agenda v rámci školského zariadenia
 • Pracovné pomery pedagogických pracovníkov
 • Príprava, kontrola a revízia zmlúv
 • Zodpovednosť za škodu
 • Diskriminácia v oblasti práva na vzdelanie
 • Ochrana a uplatňovanie práv študentov
 • Ochrana a uplatňovanie práv pedagógov
 • Zastupovanie v sporoch so zákonnými zástupcami študentov
 • Zastupovanie v sporoch so školskými zariadeniami
 • Žaloby na náhradu ujmy na zdraví
 • Zodpovednosť lekára a zdravotníckeho zariadenia
 • Zastupovanie lekárov (zdravotníkov) v súdnych sporoch
 • Zastupovanie pacientov v sporoch so zdravotníckymi zariadeniami
 • Zastupovanie zdravotníckych zariadení v súdnych konaniach
 • Víza
 • Dlhodobé, prechodné a trvalé pobyty
 • Štátne občianstvo
 • Modré karty
 • Pracovné povolenia
 • Právna pomoc pri štúdiu a podnikaní v ČR
 • Problematika vyhostení
 • Profesionálny aj amatérsky šport
 • Zakladanie športových organizácii
 • Organizácia športových akcií
 • Hráčske, trénerské a iné zmluvy
 • Zmluvy s obchodnými partnermi
 • Športový marketing, reklama, mediálne práva, sponzoring
 • Zodpovednosť za športové úrazy
 • Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach
 • Posudzovanie vymáhateľnosti pohľadávok
 • Komunikácia a jednanie s dlžníkmi a ďalšími relevantnými subjektmi
 • Správy o aktuálnom stave vymáhania
 • Predžalobné výzvy
 • Žaloby
 • Zastupovanie v súdnom konaní