Občianske právo

 • Právne stanoviská a analýzy
 • Príprava, kontrola a revízia zmlúv
 • Zmierne riešenie sporov
 • Zastupovanie v občiansko-právnych sporoch
 • Prevody majetku, hnuteľných i nehnuteľných vecí
 • Advokátske úschovy
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Ochrana osobnosti a dobrej povesti
 • Ochrana súkromia
 • Rodinné právo – spoločné imanie manželov, predmanželské zmluvy, rozvody, výživné
 • Dedičské právo – dedičské konanie, dedičské zmluvy, závete, dedičské spory
 • Bytové právo – nájomné, podnájomné zmluvy a ich ukončovanie, SVJ
 • Spolkové právo
 • Náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia
 • Exekúcie