Autorské právo, duševné vlastníctvo

  • Licenčné a iné zmluvy
  • Ochranné známky
  • Nároky z porušenia autorského práva
  • Zastupovanie pred Úradom priemyslového vlastníctva
  • Registrácia a ochrana duševného vlastníctva
  • Ochrana know-how a obchodného tajomstva