Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecné informace

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se společnost LEGALIA, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 087 65 715, se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 324885 (dále jen „Společnost“) řídí při získávání a zpracování osobních údajů.

Tyto zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti a práva subjektů údajů vyplývající zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.legalia.cz (dále jen „Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Užíváním Webových stránek berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

2. Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů

LEGALIA, advokátní kancelář, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 324885

IČO: 087 65 715

Sídlo: Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 – Karlín

Email: info@legalia.cz

Tel. číslo: +420 602 835 653

3. Zpracovávané osobní údaje

Společnost v rámci své činnosti může zpracovávat zejména tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, číslo identifikačních dokladů;
 • telefonní číslo, email, adresa, bankovní spojení;
 • údaje získané v souvislosti s poskytováním právních služeb;
 • údaje týkající se pracovního poměru a výběrového řízení na pozici ve Společnosti, včetně související komunikace;
 • další údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů.

4. Účel zpracování osobních údajů

Společnost v rámci své činnosti může zpracovávat osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • plnění smlouvy o poskytování právních služeb, včetně jejího sjednání (případně plnění požadavků klientů, tj. faktické poskytování právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie);
 • plnění právních povinností (např. povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tj. předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • ochrana oprávněného zájmu Společnosti (např. identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění);
 • ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů);
 • plnění povinností z pracovněprávního vztahu a vedení výběrového řízení na pozici ve Společnosti.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, nevyplívá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem, nejdéle do jeho odvolání.

6. Práva subjektů osobních údajů

Subjekty údajů máji následující práva, jejichž uplatnitelnost může být v jednotlivých případech omezena povinností Společnosti zachovávat advokátní mlčenlivost či potřebou plnit jiné zákonné povinnosti související s poskytováním právních služeb

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o právech subjektů údajů jsou k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

7. Informace o souborech cookies

Webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání Webových stránek uživateli.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Používáním Webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Google.

Bližší informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies, jsou k dispozici na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs .

Webové stránky dále používají cookies „první strany“, což jsou cookies, které vytváří Webové stránky a pouze Webové stránky mohou tento typ cookies přečíst (rozpoznat).

Webové stránky dále používají nezbytné cookies, umožňující navigaci, využívání a správné fungování Webových stránek.

Webové stránky dále používají funkční cookies, které si pamatují volbu uživatele za účelem zlepšení pohodlí při používání Webových stránek, například naposledy použitou jazykovou verzi Webových stránek.

Cookies používáme výhradně k výšeuvedeným účelům.

Další informace o cookies jsou k dispozici na https://www.allaboutcookies.org/ nebo https://aboutcookies.org/ .

Podrobné informace o správě, zakázání a odstraňování souborů cookies u nejčastějších internetových prohlížečů naleznete v případě Internet Explorer na https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer, v případě Firefox na https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored a v případě Chrome na https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&co=GENIE.Platform=Desktop .

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné k 1. lednu 2020 a jsou pravidelně aktualizovány.