Pracovné právo

 • Poradenstvo pre zamestnávateľov aj zamestnancov
 • Pracovné zmluvy, pracovné poriadky, vnútorné predpisy
 • Odmeňovanie, odstupné
 • Ochrana know-how a obchodného tajomstva
 • Ukončovanie pracovných pomerov
 • Neplatné ukončenie pracovných pomerov
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom / zamestnávateľom
 • Rovné zaobchádzanie, opatrenia proti diskriminácii
 • Vyjednávanie so zamestnávateľom / zamestnancami
 • Konkurenčné doložky
 • Pracovná doba
 • Pracovné úrazy, choroby z povolania, bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • Zastupovanie pri jednaní s úradom práce či inšpektorátom práce