PRÁVNÍ SLUŽBY

 • Právní stanoviska a analýzy
 • Příprava, kontrola a revize smluv
 • Korporátní právo
 • Valné hromady
 • Spory mezi obchodními korporacemi a jejich společníky, akcionáři nebo členy
 • Spory mezi společníky, akcionáři nebo členy navzájem
 • Spory mezi obchodními korporacemi a členy jejich orgánů
 • Péče řádného hospodáře
 • Ochrana práv společníků a akcionářů
 • Odpovědnost statutárních orgánů
 • Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • Smlouvy o převodu podílu
 • Zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanými osobami
 • Akcionářské dohody
 • Právní Due Diligence
 • Zakládání obchodních společností
 • Likvidace obchodních společností
 • Smírné řešení obchodně-právních sporů
 • Zastupování v obchodně-právních sporech
 • Změny v obchodním rejstříku
 • Rejstříkové řízení
 • Právní stanoviska a analýzy
 • Příprava, kontrola a revize smluv
 • Smírné řešení sporů
 • Zastupování v občansko-právních sporech
 • Převody majetku, movitých i nemovitých věcí
 • Advokátní úschovy
 • Ochrana spotřebitele
 • Ochrana osobnosti a dobré pověsti
 • Ochrana soukromí
 • Rodinné právo – společné jmění manželů, předmanželské smlouvy, rozvody, výživné
 • Dědické právo –dědické řízení, dědické smlouvy, závěti, dědické spory
 • Bytové právo – nájemní, podnájemní smlouvy a jejich ukončování, SVJ
 • Spolkové právo
 • Náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení
 • Exekuce
 • Poradenství pro zadavatele i uchazeče
 • Příprava zadávacích podmínek, zadávací dokumentace
 • Právní stanoviska a analýzy
 • Analýzy zadávacích dokumentací, nabídek, námitek
 • Zastupování v řízení o námitkách
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Zastupování v řízení před správními soudy
 • Posuzování smluv a jiných dokumentů z hlediska souladu s pravidly hospodářské soutěže
 • Poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Pracovní smlouvy, pracovní řády, vnitřní předpisy
 • Odměňování, odstupné
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Ochrana know-how a obchodního tajemství
 • Neplatné ukončení pracovního poměru
 • Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem / zaměstnavatelem
 • Rovné zacházení, opatření proti diskriminaci
 • Vyjednávání se zaměstnavatelem / zaměstnanci
 • Konkurenční doložky
 • Pracovní doba
 • Pracovní úrazy, nemoci z povolání, bezpečnost a ochrana zdraví
 • Zaměstnávání cizinců
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Zastupování při jednání s úřadem práce či inspektorátem práce
 • Příprava správních žalob
 • Příprava kasačních stížností
 • Zastupování v řízení před správními orgány
 • Zastupování v řízení před správními soudy
 • Zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem
 • Stavební a územní řízení
 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Dopravní nehody
 • Licenční a jiné smlouvy
 • Ochranné známky
 • Nároky z porušení autorského práva
 • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Registrace a ochrana duševního vlastnictví
 • Ochrana know-how a obchodního tajemství
 • Ústavní stížnosti
 • Stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • Ochrana základních lidských práv a svobod
 • Zastupování v řízení před Ústavním soudem
 • Obhajoba fyzických a právnických osob v trestním řízení
 • Právní stanoviska a analýzy
 • Trestní oznámení
 • Právní pomoc při úkonu trestního řízení
 • Prevence trestní odpovědnosti
 • Posuzování obchodních transakcí z pohledu trestního práva
 • Zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Zastupování zúčastněných osob v trestním řízení
 • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
 • Insolvenční návrhy
 • Přihlášky pohledávek
 • Incidenční spory
 • Zastupování v daňovém řízení
 • Zastupování v daňových sporech
 • Daňové kontroly
 • Žaloby proti rozhodnutím správce daně
 • Náhrada újmy způsobené nezákonným postupem správce daně
 • Jednání s finančními úřady a soudy
 • Předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělání
 • Poradenství v oblasti rozhodování, povinností a odpovědnosti ředitele školy
 • Pracovně-právní agenda v rámci školského zařízení
 • Pracovní poměry pedagogických pracovníků
 • Příprava, kontrola a revize smluv
 • Odpovědnost za škodu
 • Diskriminace v oblasti práva na vzdělání
 • Ochrana a uplatňování práv studentů
 • Ochrana a uplatňování práv pedagogů
 • Zastupování ve sporech se zákonnými zástupci studentů
 • Zastupování ve sporech se školskými zařízeními
 • Žaloby na náhradu újmy na zdraví
 • Zodpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení
 • Zastupování lékařů (zdravotníků) v soudních sporech
 • Zastupování pacientů ve sporech se zdravotnickými zařízeními
 • Zastupování zdravotnických zařízení v soudních řízeních
 • Víza
 • Dlouhodobé, přechodné a trvalé pobyty
 • Státní občanství
 • Modré karty
 • Pracovní povolení
 • Právní pomoc při studiu a podnikání v ČR
 • Problematika vyhoštění
 • Profesionální i amatérský sport
 • Zakládání sportovních organizací
 • Organizace sportovních akcí
 • Hráčské, trenérské a jiné smlouvy
 • Smlouvy s obchodními partnery
 • Sportovní marketing, reklama, mediální práva, sponzoring
 • Odpovědnost za sportovní úrazy
 • Zastupování v soudních, správních a jiných řízeních
 • Posuzování vymahatelnosti pohledávek
 • Komunikace a jednání s dlužníky a dalšími relevantními subjekty
 • Zprávy o aktuálním stavu vymáhání
 • Předžalobní výzvy
 • Žaloby
 • Zastupování v soudním řízení